Przepisy

Dyrektywy. Ustawy. Rozporządzenia. Normy. Wytyczne. Inne.

Dyrektywy nowego i globalnego podejścia

Przewodnik dotyczący wdrażania dyrektyw opartych na koncepcji nowego i globalnego podejścia

Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach (Blue Guide)Dyrektywy

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery (OJ No L 157, 09.06.2006)

Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (OJ No L 100, 19.4.1994)

Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work - Directive 89/391/EEC (OJ L 183, 29.6.1989, p. 1)

Directive 1999/92/EC of the European Parliament and the Council of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (15th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)Ustawy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935)Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.)Normy

Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 94/9/WE – stan na 05 listopada 2013 r.

PN-EN 1127-1:2011E Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

PN-EN 60079-10-1:2009E Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe

PN-EN 60079-10-2:2009E Atmosfery wybuchowe. Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palnyStandardy i wytyczne

NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas, 2012 Edition

NFPA 499: Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas, 2013 Edition

Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Directive 94/9/EC: Guidelines on the application (4th edition)

Non-binding guide to good practice for implementing the European Parliament and Council Directive 1999/92/EC on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheresInne

Zakładowa Norma PGNiG: ZN-G-8101 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem

ST-IGG-0401:2010; Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie