Ochrona przeciwwybuchowa (PPOŻ ATEX SEVESO)

Oferta

Usługi z zakresu ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa procesowego

 1. W wielu obiektach, w budynkach i na terenach otwartych, prowadzone są różne procesy technologiczne z użyciem substancji niebezpiecznych, w tym palnych w postaci gazów, cieczy, czy też palnych ciał stałych w postaci rozdrobnionej (pyłów, włókien). W wielu obiektach substancje (materiały) te są także magazynowane.

  Stosowanie, przetwarzanie, transportowanie czy też magazynowanie ww. materiałów stanowi lub może stanowić zagrożenie związane m.in. z możliwością ich uwolnienia do otoczenia, wystąpienia wybuchu lub pożaru, czy też rozprzestrzeniania się toksycznej chmury (w przypadku braku zapłonu).


 2. KOMPUTEROWE SYMULACJE EFEKTÓW UWOLNIEŃ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH (PALNYCH, WYBUCHOWYCH, TOKSYCZNYCH) PRZY WYKORZYSTANIU OPROGRAMOWANIA BREEZE INCIDENT ANALYST


 3. Symulacja_uwolnien_substancji_niebezpiecznych

  Rys. 1 Symulacja uwolnienia chloru - cysterna kolejowa - zasięg chmury (3 poziomy narażenia)

  (w opracowaniu ...)

  Symulacja_BLEVE

  Rys. 2 Symulacja zjawiska BLEVE - zbiornik LPG V = 4 850 dm3 - zasięg oddziaływania promieniowania cieplnego (3 poziomy narażenia)

  (w opracowaniu ...)


 4. STREFY OCHRONNE APARATÓW CHRONIONYCH PRZEZ ODCIĄŻENIE WYBUCHU


 5. Jednym z zabezpieczeń przeciwwybuchowych często stosowanych na aparatach technologicznych (silosach, elewatorach kubełkowych, cyklonach, filtrach itp.) chroniących je przed skutkami wybuchu a dokładniej mówiąc zmniejszających jego skutki są urządzenia odciążające wybuch w postaci paneli przeciwwybuchowych, czy też w postaci klap przeciwwybuchowych.

  W czasie płomieniowego odciążenia wybuchu zasięg płomieni może wynosić nawet kilkadziesiąt metrów. Uwzględniając ten efekt należy zapewnienić, aby sąsiednie instalacje i personel pracowniczy, czy też inne osoby nie znalazły się w zagrożonej strefie.

  Obszar, do którego wybuch jest odciążany powinien być odpowiednio oddalony od innych aparatów technologicznych, tak aby zapobiec wystąpieniu pożarów i wybuchów w innych obszarach. Z kolei personel nie powinien mieć dostępu do miejsca, w którym istnieje takie zagrożenie.

  Uwzględniając powyższe istnieje konieczność wyznaczenia m.in. zasięgu oddziaływania płomienia i wyznaczenia strefy ochronnej wokół urządzenia odciążającego.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje wyznaczenie (wyliczenie) stref ochronnych dla aparatów chronionych przez odciążenie wybuchu.

  Strefy ochronne aparatów chronionych przez odciążenie wybuchu

  Zakres prac obejmuje w zależności od uzgodnień m.in. :

  [1] weryfikację zastosowanych rozwiązań w zakresie odciążania wybuchu -  w tym m.in. weryfikację przyjętej (zastosowanej) powierzchni odciążającej wybuch przy uwzględnieniu czynników mających wpływ na jej wymaganą wielkość,

  [2] określenie zasięgu oddziaływania efektu wybuchu jakim są płomienie - oszacowanie długości (zasięgu) i szerokości płomieni przy zadziałaniu urządzenia odciażającego wybuch,

  [3] określenie zasięgu oddziaływania efektu wybuchu jakim jest nadciśnienie powstałe na zewnątrz chronionego urządzenia - oszacowanie maksymalnego nadciśnienia i określenie odległości od urządzenia ochronionego, w jakiej nadciśnienie to może wystapić (opcjonalnie: oszacowanie wielkości nadciśnienia w zadanej odległości od chronionego urządzenia),

  [4] oszacowanie siły odrzutu powstającej w czasie odciążania wybuchu w danym aparacie technologicznym.

  [5] określenie zasięgu strefy ochronnej wokół urządzenia odciążającego.

  Obowiązek prawny

  Obowiązek wyznaczenia stref ochronnych wokół istniejących aparatów chronionych poprzez odciążanie wybuchu spoczywa na pracodawcy (na etapie projektowania zasięgi stref ochronnych powinna wyznaczyć jednostka projektowa, projektant).


 6. KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM


 7. Pierwszym krokiem w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwwybuchowej będącym jednocześnie podstawowym elementem oceny zagrożenia wybuchem (§ 37. 1. i 4. rozp. MSWiA) i oceny ryzyka z nim związanego (§ 4. 4. rozp. MG) jest identyfikacja, i właściwa klasyfikacja przestrzeni, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe (atmosfery wybuchowe).

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje dokonanie klasyfikacji przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami z tego zakresu.

  Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

  Zakres prac obejmuje m.in. :

  [1] identyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem - określenie potencjalnych miejsc występowania atmosfer wybuchowych,

  [2] klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem do odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,

  [3] wyznaczenie zasięgu i kształtu stref zagrożenia wybuchem,

  [4] opracowanie dokumentacji (część opisowa i graficzna), w tym opracowanie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem.

  Obowiązek prawny

  Obowiązek dokonania identyfikacji i klasyfikacji przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem spoczywa na pracodawcy, na etapie projektowania na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).


 8. KWALIFIKACJA POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM


 9. Jednym z nietypowych elementów oceny zagrożenia wybuchem, nie występującym w dyrektywach ATEX i tym samym w regulacjach prawnych krajów członkowskich UE (Polska i Litwa stanowi wyjątek), jest wskazanie w budynku takich pomieszczeń, które w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej (oceny) zostaną zaliczone do tzw. pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Kryterium kwalifikującym jest wartość przyrostu ciśnienia w analizowanym pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch określonej ilości mieszaniny wybuchowej. Występowanie w budynku pomieszczeń zagrożonych wybuchem (jednego lub więcej) skutkuje koniecznością wykonania określonych rozwiązań budowlanych oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje wykonanie analizy i oceny pomieszczeń ze względu na zagrożenie wybuchem zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i trenów.

  Pomieszczenie zagrożone wybuchem

  Zakres prac obejmuje m.in. :

  [1] analizę i ocenę obiektu (pomieszczenia) pod kątem możliwości wystąpienia w sytuacjach awaryjnych, a także w warunkach normalnej pracy, mieszanin wybuchowych gazów palnych, par cieczy palnych, czy też pyłów palnych z powietrzem lub innymi utleniaczami,

  [2] wykonanie obliczeń i kwalifikację pomieszczenia,

  [3] opracowanie dokumentacji, w tym opracowanie zaleceń (wymagań) wynikających z regulacji prawnych.

  Obowiązek prawny

  Obowiązek dokonania oceny pomieszczeń ze względu na zagrożenie wybuchem (kryterium przyrostu ciśnienia podczas wybuchu) spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).


 10. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM


 11. Zgodnie z § 37. ust. 1. rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] na terenach i w obiektach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem. Ocena ta zakresem swoim powinna obejmować wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

  Ocena zagrożenia wybuchem stanowi lub może stanowić bazę (1 krok) do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia MG w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i trenów.

  Ocena zagrożenia wybuchem

  Zakres prac obejmuje m.in. :

  [1] klasyfikację stref zagrożenia wybuchem tj. wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem (więcej …),

  [2] kwalifikację pomieszczeń zagrożonych wybuchem (więcej …),

  [3] wskazanie (identyfikację) czynników mogących zainicjować zapłon mieszanin wybuchowych,

  [4] opracowanie zaleceń (określenie wymagań) wynikających z obowiązujących regulacji prawnych,

  [5] opracowanie dokumentacji, w tym graficznej dokumentacji zawierającej plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji.

  Obowiązek prawny

  Obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).


 12. OCENA RYZYKA WYBUCHU - DYREKTYWA Atex Users


 13. Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej

  W środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsc pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa należy dokonać kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością jej wystąpienia tj. dokonać analizy i oceny ryzyka wybuchu (§ 4. ust. 4. rozporządzenia MG). W analizie i ocenie należy uwzględnić m.in. eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania, prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych w określonych miejscach, prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

  Wyniki oceny ryzyka wybuchu stanowią bazę dla podjęcia decyzji dotyczącej przyjęcia określonej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej. Wdrożenie tej koncepcji w życie poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony przeciwwybuchowej powinno realizować podstawowe cele: (1) zapobiegać lub ograniczać możliwość tworzenia się atmosfer wybuchowych, (2) zapobiegać lub ograniczać możliwość wystąpienia zapłonu atmosfer wybuchowych, (3) ograniczać szkodliwe efekty wybuchów, w tym także przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka wybuchu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

  Ocena ryzyka wybuchu

  Zakres prac obejmuje m.in. :

  [1] identyfikację zagrożeń, w tym określenie miejsc, rodzajów i częstości występowania atmosfer wybuchowch (klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem) oraz określenie rodzajów i możliwości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu,

  [2] przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka wybuchu,

  [3] opracowanie zaleceń dotyczących zastosowania technicznych i/lub organizacyjnych środków ograniczających ryzyko wybuchowe.

  [4] udokumentowanie oceny ryzyka wybuchu - opracowanie dokumentacji.

  Obowiązek prawny

  Obowiązek dokonania oceny ryzyka wybuchu spoczywa na pracodawcy.


 14. DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM


 15. W ochronie przeciwpożarowej dokumentem przedstawiającym rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne, organizacyjne i formalne dotyczące danego obiektu jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W ochronie przeciwwybuchowej podobną rolę pełni dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

  Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien bazować na wynikach oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (§ 7. ust. 1. rozporządzenia MG) oraz uwzględniać środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dokument ten powinien zawierać opis organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem (odpowiednio sklasyfikowanych), wymagane oświadczenia pracodawcy, terminy dokonywania przeglądów środków ochronnych itp.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG. Przy opracowaniu uwzględnione będą taże zalecenia krajowych i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX.

  Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

  Zakres prac obejmuje m.in. :

  [1] charakterystykę obiektów, instalacji, procesów, miejsc pracy, w których może powstawać atmosfera wybuchowa,

  [2] charakterystykę stosowanych substancji palnych, ich właściwości fizycznych i chemicznych,

  [3] opracowanie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem,

  [4] opis metodyki i wyników przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu,

  [5] opis technicznych i organizacyjnych środków ochronnych, w tym środków przewidzianych dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy,

  [6] określenie zasad koordynacji stosowania ww. środków ochronnych, celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania,

  [7] określenie terminów dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych.

  Obowiązek prawny

  Obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem spoczywa na pracodawcy.


 16. SZKOLENIA ATEX. OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA


 17. Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje szkolenia oraz warsztaty doszkalające (SBS) z zakresu ochrony przeciwwybuchowej. Oferta skierowana jest m.in. do pracodawców, u których w środowisku pracy mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zarządców i użytkownków obiektów, pracowników narażonych na zagrożenia związane z atmosferami wybuchowymi, pracowników nadzoru technologicznego,  służb bhp, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, inspektorów pracy i innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa wybuchowego.

  Tematyka szkoleń:

  [1] Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem (SBS)
  [2] Ocena zagrożenia wybuchem (SBS)
  [3] Ocena ryzyka wybuchu (SBS)
  [4] ATEX Ochrona pwybuch. dla pracodawcy
  [5] ATEX Ochrona pwybuch. dla kadry i pracowników
   

 18. OPINIE, ANALIZY I OCENY ATEX


 19. (w opracowaniu ... - temat, zakres opracowania wg uzgodnień)