Ochrona przeciwpożarowa

Oferta

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa procesowego


 1. KOMPUTEROWE SYMULACJE EFEKTÓW UWOLNIEŃ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH (PALNYCH, WYBUCHOWYCH, TOKSYCZNYCH) PRZY WYKORZYSTANIU OPROGRAMOWANIA BREEZE INCIDENT ANALYST


 2. Symulacja_uwolnien_substancji_niebezpiecznych

  Rys. 1 Symulacja uwolnienia chloru - cysterna kolejowa - zasięg chmury (3 poziomy narażenia)

  (w opracowaniu ...)

  Symulacja_BLEVE

  Rys. 2 Symulacja zjawiska BLEVE - zbiornik LPG V = 4 850 dm3 - zasięg oddziaływania promieniowania cieplnego (3 poziomy narażenia)

  (w opracowaniu ...)


 3. KOMPUTEROWE SYMULACJE EWAKUACJI LUDZI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA PATHFINDER


 4. Symulacja_ewakuacji_obiektu

  W większości sytuacji związanych z wystąpieniem (powstaniem, rozwojem i rozprzestrzenianiem się) pożaru w obiekcie istnieje konieczność ewakuacji jego użytkowników. Sytuacja taka ma także miejsce w przypadku zdarzeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych, czy też otrzymaniem informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, i innych podobnych.

  Obowiązujące w Polsce przepisy przeciwpożarowe zobowiązują właściciela, zarządcę i/lub użytkownika obiektu do właściwego przygotowania obiektu i jego użytkowników na wypadek wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń (tzw. miejscowych). Jednym z elementów takiego przygotowania jest opracowanie procedur postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia w obiekcie oraz systematyczne ich sprawdzanie. Dotyczy to m.in. okresowego przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych.

  O ile w obiektach „względnie małych”, o małym stopniu złożoności przestrzeni oraz o małej liczbie użytkowników nie powinno to stanowić większego problemu, o tyle w obiektach o znacznych rozmiarach i skomplikowanej geometrii przestrzeni, takich jak budynki wysokie, wysokościowe, czy też wielkopowierzchniowe obiekty jedno- i wielokondygnacyjne, w których mogą przebywać setki a nawet tysiące osób stanowi to (lub może stanowić) dość duże wyzwanie i może przysporzyć różnorodnych problemów, zarówno podczas ćwiczeń, jak i realnej ewakuacji obiektu. Wykonanie komputerowej symulacji ewakuacji ludzi, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na jej przebieg, daje możliwość oszacowania czasu ewakuacji całego obiektu lub określonej jego części – dla różnych wariantów (scenariuszy) jej przebiegu - w przypadku rzeczywistych zdarzeń powodujących konieczność opuszczenia obiektu.

  Zastosowanie komputerowej symulacji ewakuacji w obiekcie użytkowanym

  Symulacja komputerowa ewakuacji i uzyskane na jej podstawie wyniki umożliwiają m.in. właściwe opracowanie procedur ewakuacyjnych (w przypadku nowych obiektów) lub odpowiednią korektę istniejących procedur (w przypadku nowych lub istniejących obiektów). Symulacja pozwala na zidentyfikowanie w obiekcie potencjalnych „punktów wrażliwych” związanych ze zbyt dużym zatłoczeniem dróg komunikacyjnych, możliwością „zakorkowania” wyjść ewakuacyjnych, zbyt długim czasem opuszczania obiektu itp.

  W sytuacjach powyższych należałoby rozważyć środki zaradcze oddziałujące na przebieg ewakuacji. Do środków tych zaliczyć można przyjęcie odpowiedniej strategii ewakuacji, wyznaczenie odpowiedniej (dostatecznej) liczby personelu ewakuacyjnego, opracowanie właściwych zadań do wykonywania przez personel ewakuacyjny, właściwe przeszkolenie personelu, zapewnienie środków do komunikacji, łączności itp.

  Zastosowanie komputerowej symulacji ewakuacji na etapie projektowania obiektu

  Zastosowanie komputerowej symulacji ewakuacji na etapie projektowania obiektu pozwala na oszacowanie tzw. wymaganego czasu bezpiecznego opuszczenia obiektu (z ang. RSET - required safe escape time). Zestawienie tego czasu  z oszacowanym dostępnym czasem bezpiecznego opuszczenia obiektu tj. czasem, w którym może dojść do powstania w obiekcie lub jego ocenianej części warunków zagrażających życiu i zdrowiu ludzi (z ang. ASET - available safe escape time) pozwala na właściwe (tu: bezpieczne) zaprojektowanie budynku, w tym odpowiednie rozwiązania zapewniające bezpieczną ewakuację ludzi (przy uwzględnieniu odpowedniego marginesu bezpieczeństwa tj. marginesu błędu przy szacowaniu czasów RSET i ASET).

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje wykonanie symulacji komputerowej ewakuacji ludzi z dowolnej wielkości obiektu (budynki niskie, średniowysokie, wysokie i wysokościowe, obiekty sportowe, hale handlowe, widowiskowe, centra handlowe, tereny otwarte, imprezy masowe itp.).

  Symulacja_ewakuacji_obiektu

  Zakres prac obejmuje typowo:

  [1] zebranie informacji o obiekcie oraz ich analizę celem opracowania charakterystyki obiektu uwzględniającej dane dotyczące rozwiązań przestrzennych oraz zastosowanych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, w tym także weryfikację i aktualizację ww. danych,

  [2] zebranie informacji o użytkownikach obiektu oraz ich analizę celem opracowania charakterystyki użytkowników, w tym określenie ich liczby, rozkładu populacji w obiekcie i w poszczególnych jego przestrzeniach,

  [3] zebranie informacji o procedurach na wypadek zagrożeń opracowanych dla obiektu (jeżeli dotyczy rozpatrywanego przypadku),

  [4] zebranie informacji na temat zarządzania obiektem w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego, utrzymania na właściwym poziomie technicznych i organizacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

  [5] budowa modelu obiektu (2D/3D), w oparciu o zebrane dane (pkt [1]),

  [6] opracowanie scenariuszy przebiegu ewakuacji - budowa modeli symulujących proces ewakuacji, z uwzględnieniem scenariuszy behawioralnych grup użytkowników - w oparciu o zebrane dane (pkt [1] do pkt [4]),

  [7] wykonanie symulacji dla opracowanych scenariuszy jej przebiegu przy wykorzystaniu oprogramowania PATHFINDER,

  [8] interpretacja wyników i opracowanie zaleceń i/lub odpowiednich rozwiązań z zakresu ewakuacji,

  [9] udokumentowanie założeń, przebiegu i wyników wykonanej symulacji ewakuacji  - opracowanie animacji przebiegu ewakuacji (wersja elektroniczna), opracowanie dokumentacji (wersja drukowana i elektroniczna).

  Obowiązek prawny

  Symulacje komputerowe procesu ewakuacji są dobrowolne. Brak prawnego obowiązku wykonywania ww. symulacji.


 5. PLANY I PROCEDURY EWAKUACJI LUDZI


 6. Plan i procedury ewakuacji

  Zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej i tym samym właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynku i bezpieczeństwa ludzi w dużej mierze sprowadza się do zastosowania różnorodnych rozwiązań technicznych (budowlanych i instalacyjnych). Bez takich rozwiązań trudno byłoby mówić o bezpieczeństwie. Jednak w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że kwestie techniczne to dopiero połowa sukcesu. Drugą połowę – połowę dopełniającą – stanowią rozwiązania formalne i organizacyjne. Część z nich związana jest z zapewnieniem utrzymania na właściwym poziomie funkcjonalności zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych a część z procedurami działania, właściwym przygotowaniem na wypadek zdarzeń niebezpiecznych, w tym pożaru.

  Jednym z kluczowych rozwiązań organizacyjnych jest dobrze opracowany plan ewakuacji. Dobrze przygotowany plan ewakuacji to mniej zamieszania, mniej chaosu, mniej zagrożeń w czasie ewakuacji - zarówno próbnej, jaki w czasie rzeczywistego zdarzenia.

  ABC takiego planu to m.in.:
  A – ALARMOWANIE – sposób alarmowania użytkowników obiektu,
  B – BEZPIECZNE DROGI WYJŚCIA – podstawowe i alternatywne drogi ewakuacji,
  C – CZEKANIE W MIEJSCU BEZPIECZNYM – wyznaczenie miejsc zbiórki dla użytkowników.

  Pozostała część „alfabetu ewakuacyjnego” powinna skupić się m.in. na odpowiednim przyjęciu i uzgodnieniu strategii ewakuacji obiektu, wyznaczeniu właściwej liczyby personelu ewakuacyjnego i innego (pomocniczego), określeniu zadań dla tego personelu, przygotowaniu personelu i użytkowników do ewakuacji (szkolenia), przeprowadzeniu ewakuacji (systematyczne ćwiczenia) i inne niezbędne przedsięwzięcia.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje opracowanie profesjonalnego planu ewakuacji obiektu (ewakuacji ludzi) w oparciu o analizę rozwiązań technicznych występujących w danym obiekcie oraz przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych zarządcy i użytkowników obiektu.

  Plan i procedury ewakuacji

  Zakres prac obejmuje m.in. :

  [1] wizję lokalną w obiekcie oraz analizę dokumentacji technicznej, w tym danych dotyczących rozwiązań przestrzennych oraz zastosowanych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,

  [2]  analizę uzyskanych informacji o użytkownikach obiektu, w tym określenie ich liczby, rozkładu populacji w obiekcie i w poszczególnych jego przestrzeniach,

  [3] określenie i uzgodnienie strategii ewakuacji,

  [4] opracowanie lub weryfiakcję i aktualizację procedur postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,

  [5] wyznaczenie i uzgodnienie odpowiedniej liczby personelu ewakuacyjnego,

  [6] opracowanie kart zadań dla personelu ewakuacyjnego,

  [7] sporządzenie planu ewakuacji – sporządzenie całości dokumetacji.

  Obowiązek prawny

  Zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami przeciwpożarowymi (ustawa o ochronie przeciwpożarowej) obowiązek ustalenia sposóbów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia nałożony został na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu. Konkretny sposób realizacji ww. obowiązku jest niedookreślony, ale zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi (wykonawczymi do ww. ustawy) dla większości obiektów powinien być opisany w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.


 7. ORGANIZACJA I PROWADZENIE EWAKUACJI Z OBIEKTU


 8. Cwiczenia ewakuacyjne - praktyczne sprawdzanie warunkow i organizacji ewakuacji

  Przygotowanie dobrego plan ewakuacji i wdrożenie go w życie to dwie odrębne kwestie. Nawet najlepszy plan ewakuacji może w praktyce nie sprawdzić się jeżeli nie będzie właściwego przygotowania do jego realizacji, a tym bardziej jeżeli nie będzie sprawdzony podczas ćwiczeń.

  Dobre przygotowanie do ćwiczeń  to mniej stresu dla osoby odpowiedzialnej za ich przebieg, mniej chaosu i zamieszania  w trakcie ćwiczeń, brak zagrożeń w czasie ewakuacji i jednocześnie mniej straconego czasu, a nawet wręcz przeciwnie - poczucie dobrze wykonanego zadania.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje współpracę przy przygotowaniu zarządcy i użytkowników obiektu do ćwiczeń ewakuacyjnych oraz przeprowadzenie (współprzeprowadzenie) ewakuacji obiektu lub udział w ewakuacji w roli nadzorującego przebieg ewakuacji..

  Zakres prac typowo obejmuje:

  [1] szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników zarządcy i użytkowników obiektu (najemców i ich pracowników), ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych,

  [2]  szkolenie ewakuacyjne dla wyznaczonego personelu ewakuacyjnego i zarządcy obiektu,

  [3] uzgodnienie terminu i scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych,

  [4] przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych, analiza ćwiczeń, wnisoki i zalecenia.

  Obowiązek prawny

  Zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami przeciwpożarowymi właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

  W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.


 9. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO


 10. Zgodnie z § 6. ust. 1. rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, obowiązani są zapewnić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Obowiązani są także wdrożyć ją do stosowania w danym obiekcie.

   Instrukcja ta powinna określać (przedstawiać) istniejące w obiekcie rozwiązania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej a także sposoby właściwego użytkowania danego obiektu oraz instalacji i urządzeń z nim związanych – właściwego z punktu widzenia obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

  Poprawnie opracowana instrukcja powinna stanowić kompendium wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej danego obiektu – wiedzy do praktycznego wykorzystania przez:

  1) właścicieli, zarządców i użytkowników (najemców),

  2) osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony ppoż. (m.in. inspektorów i specjalistów ochrony przeciwpożarwej),

  3) osoby wykonujące audity bezpieczeństwa pożarowego,

  4) biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa,

  5) funkcjonariuszy PSP uprawnionych do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych,

  6)  strażaków prowadzących działania ratownicze,

  7) brokerów i firmy ubezpieczeniowe,

  8) inne zainteresowane podmioty.

  Nie poprawnie opracowana instrukcja nie służy nikomu – nie przydatna jest do żadnych celów.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje opracowanie (i/lub aktualizację) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i trenów.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

  Zakres prac obejmuje m.in. :

  [1] wizje lokalne w obiekcie i w jego otoczeniu,
  [2] zapoznanie się z dokumentacją techniczną obiektu,
  [3] uzgodnienia dotyczące zapisów w instrukcji, w tym dotyczące procedur (sposobów) postępowania na wypadek pożaru i organizacji ewakuacji ludzi,
  [4] opracowanie części opisowej zwierającej opis warunków ochrony przeciwpożarowej, opis określający wyposażenie obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, opis sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, opis sposobów zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, opis warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktycznych sposobów ich sprawdzania, opis sposobów zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji, opis zadań i obowiązków z zakresu ochrony ppoż. dla stałych użytkowników obiektu,
  [5] opracowanie części graficznej (planów) przedstawiającej występujące w obiekcie i w jego otoczeniu (terenie) rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (warunki ochrony przeciwpożarowej).

  Obowiązek prawny

  Obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa powyżej, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3 (dla budynku inwentarskiego 1500 m3) a także gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.


 11. OCENY RYZYKA POŻAROWEGO


 12. Ocena ryzyka związanego z możliwością powstania i rozprzestrzeniania się pożaru


  Patrząc na temat ryzyka pożarowego tylko z punktu widzenia regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczących bezpieczeństwa zakładu pracy i obowiązków nałożonych na pracodawcę to temat potraktowany jest dość skromnie. Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy pracodawca obowiązany jest do oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko.

  W ocenie tej uwzględnianie i analizowane powinny być także zagrożenia natury pożarowej. W praktyce wykonywane jest to bardzo pobieżnie i ogólnikowo. Nie uwzględnia się i nie poddaje fachowej ocenie szeregu czynników technicznych i organizacyjnych mających istotny wpływ zarówno na bezpieczeństwo obiektu, ludzi w nim przebywających, jak też zgromadzonego w nim mienia, czy zapewnienia ciągłości prowadzonego biznesu.

  Przeprowadzenie profesjonalnej oceny ryzyka pożarowego w sposób usystematyzowany, z uwzględnieniem wszystkich kluczowych czynników mających wpływ na jego poziom, daje możliwość podjęcia racjonalnych decyzji dotyczących jego kontroli, dotyczących zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego – poziomu zgodnego nie tylko z obowiązującymi przepisami zawierającymi minimalne wymagania, ale przede wszystkim zgodnego z polityką firmy w tym zakresie.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje przeprowadzenie usystematyzowanej analizy i oceny ryzyka pożarowego obejmującej wszystkie istotne czynniki mających wpływ na ryzyko dla ludzi, dla mienia, dla działalności firmy.

  Ocena ryzyka pożarowego FeraAtex

  Zakres prac obejmuje typowo:

  [1] zebranie informacji o obiekcie, w tym o przebiegających w nim pracach, procesach, informacji o użytkownikach obiektu, o przypadkach pożarowych, które miały miejsce w przeszłości, itp.,

  [2] identyfikację zagrożeń pożarowych, w tym określenie środków je eliminujących lub ograniczających,

  [3] jakościowe oszacowanie prawdopodobieństwa powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,

  [4] określenie (identyfikacja) technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego istotnych z punktu widzenia ocenianego ryzyka,

  [5] zebranie informacji na temat zarządzania obiektem (określenie poziomu zarządzania obiektem) w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego, utrzymania na właściwym poziomie technicznych i organizacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

  [6] jakościowe oszacowanie skutków pożaru, w tym określenie i ocena scenariuszy zdarzeń pożarowych,

  [7] oszacowanie i ocena ryzyka pożaru,

  [8] opracowanie planu działania tj. zaleceń dotyczących zastosowania technicznych i/lub organizacyjnych środków ograniczających ryzyko pożarowe,

  [9] udokumentowanie oceny ryzyka pożarowego - opracowanie dokumentacji.

  Obowiązek prawny

  Ocena dobrowolna. Brak prawnego obowiązku dokonania oceny ryzyka pożarowego - poza ww. zapisem wynikającym z ustawy Kodeks Pracy.


 13. OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM


 14. Zgodnie z § 37. ust. 1. rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] na terenach i w obiektach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem. Ocena ta zakresem swoim powinna obejmować wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

  Ocena zagrożenia wybuchem stanowi lub może stanowić bazę (1 krok) do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia MG w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i trenów.

  Ocena zagrożenia wybuchem

  Zakres prac obejmuje m.in. :

  [1] klasyfikację stref zagrożenia wybuchem tj. wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem (więcej …),
  [2] kwalifikację pomieszczeń zagrożonych wybuchem (więcej …),
  [3] wskazanie (identyfikację) czynników mogących zainicjować zapłon mieszanin wybuchowych,
  [4] opracowanie zaleceń (określenie wymagań) wynikających z obowiązujących regulacji prawnych,
  [5] opracowanie dokumentacji, w tym graficznej dokumentacji zawierającej plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji.

  Obowiązek prawny

  Obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).


 15. SZKOLENIA. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


 16. Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje szkolenia oraz warsztaty doszkalające (SBS) z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oferta skierowana jest m.in. właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów (budynków), pracodawców, służb bhp, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, brokerów ubezpieczeniowych i ubezpieczycieli, biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa oraz innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

  Tematyka szkoleń:

  [1] Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (SBS)
  [2] Szkolenie personelu ewakuacyjnego
  [3] Ocena ryzyka pożaru (SBS)
  [4] Ochrona ppoż. dla pracodawców, właścicieli, zarządców
  [5] Ochrona ppoż. dla kadry i pracowników
   

 17. ĆWICZENIA. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


 18. ... w opracowaniu ...


 19. AUDITY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO


 20. ... w opracowaniu ...


 21. OPINIE. ANALIZY. OCENY. EKSPERTYZY


 22. Właściwe i jednocześnie zgodne z prawem użytkowanie obiektu wymaga od właściciela, zarządcy, czy też użytkownika (najemcy) zachowania wymaganych przepisami warunków ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to zarówno budynków pobudowanych wiele lat temu, jak i tych wzniesionych i budowanych obecnie. Każda decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu, o zmianie rozwiązań techniczno-budowlanych w nim występujących powinna uwzględniać wymagania ochrony przeciwpożarowej. Podejście takie pozwoli uniknąć szeregu problemów podczas eksploatacji obiektu.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje wykonanie opinii, analiz, ocen i ekspertyz dotyczących stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu.

  Opinie analizy oceny ekspertyzy

  Zakres oferty obejmuje m.in.:

  [1] opracowanie opinii dotyczących istniejących lub wymaganych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym opinii dotyczących konieczności ich stosowania, prawidłowości itp.,

  [2] opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym dotyczące rozwiązań zastępczych w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi oraz rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganych przepisami przeciwpożarowymi,

  [3] opracowanie analiz i ocen z zakresu ochrony przeciwpożarowej – tematyka i zakres wg indywidualnych uzgodnień.

  Obowiązek prawny

  Opracowanie opinii, analiz, ocen, czy też ekspertyz może być dobrowolne lub może wynikać pośrednio z obowiązku podyktowanego prawem, w tym m.in. z konieczności zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektu.

  Zgodnie z § 1. ust. 2. rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w ww. rozporządzeniu w § 19, § 23, § 24 i § 25 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz w § 27 ust. 1 i 2, § 28 ust. 1, § 29 ust. 1 i § 38 ust. 1, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Warunki występujące w obiekcie oraz proponowane rozwiązania zamienne powinny być wskazane w ekspertyzie technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

  Zgodnie z § 2. ust. 2. rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu wymagania, o których mowa w ww. przepisach mogą być spełnione w inny sposób. Szczególnie dotyczy to obiektów istniejących, które na podstawie przepisów przeciwpożarowych uznaje się za zagrażające życiu ludzi. Sposób zastosowania innego podejścia do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu powinien być wskazany w ekspertyzie technicznej opracowanej przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową albo w ekspertyzie technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozwiązania zastępcze, alternatywne w stosunku do określonych przepisami techniczno-budowlanymi, przedstawione w ekspertyzie powinny być uzgodnione m.in. z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.


 23. UZGADNIANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ


 24. Zgodnie z § 4. ust. 1. rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej uzgodnienia z rzecoznawcą do sraw zabezpieczeń przecipożarowych wymagają następujące projekty budowlane:

  1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I , ZL II lub ZL V,

  2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV,

  3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza,

  4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2,

  5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

  a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

  b) występuje zagrożenie wybuchem,

  c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2,

  6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych,

  7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

  8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

  9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

  10) tunelu o długości ponad 100 m.

  W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania ww. obiektów budowlanych uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

  Na wniosek projektanta lub inwestora mogą być uzgadniane z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożorwych projekty budowlane niewymienione powyżej

  Zgodnie z § 3. ust. 1.rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] uzgodnieniu podlegają także projekty urządzeń przeciwpożarowych.

  OFERTA

  Feraatex. Ocena ryzyka pożaru i wybuchu oferuje uzgodnienie projektów budowlanych i projektów urządzeń przeciwpożarowych w zakresie i w trybie  zgodnym z wymaganiami określonymi w  rozporzadzeniu MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i trenów.

  Uzgodnienie projektu

  Zakres formalnego uzgodnienia obejmuje m.in. dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

  [1] powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji,
  [2] odległość od obiektów sąsiadujących,
  [3] parametry pożarowe występujących substancji palnych,
  [4] przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego,
  [5] kategorię zagrożenia ludzi,
  [6] przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  [7] ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
  [8] podział obiektu na strefy pożarowe,
  [9] klasę odporności pożarowej budynku,
  [10] klasę odporności ogniowej elementów budowlanych,
  [11] stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
  [12] warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe,
  [13] sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,
  [14] dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym,
  [15] wyposażenie w gaśnice,
  [16] zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  [17] drogi pożarowe.

  Obowiązek prawny

  Obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego lub projektu urządzenia przeciwpożarowego  spoczywa na projektancie.


......